ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการแอปพลิเคชัน สไมล์ ไมเกรน (Terms of use)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของบริษัท สไมล์ ไมเกรน จำกัด (“บริษัทฯ”) โดยจะเป็นการใช้บริการแอปพลิเคชัน สไมล์ ไมเกรน บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ป่วย (“ผู้ใช้บริการ”, “ผู้ป่วย”) แพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ และหากท่านไม่พึงประสงค์ ที่จะดำเนินการภายใต้ข้อกำหนและเงื่อนไข ท่านสามารถไม่รับการบริการจากบริษัทฯ หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้

1. ขอบเขตการให้บริการ

สำหรับการให้บริการของบริษัทฯ จะอยู่บนแอปพลิเคชัน สไมล์ ไมเกรน ที่ใช้งานผ่านระบบโมบายแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยผู้ใช้บริการจะบันทึกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลที่สัมพันธ์กับอาการปวดศีรษะไมเกรน รายงานและประมวลผลข้อมูลโรคปวดศีรษะไมเกรนขึ้นกับข้อมูลที่ผู้ใช้บริการบันทึกลงในแอปพลิเคชัน รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาทางไกลกับแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งเป็นการบริการแบบทางไกลที่ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งได้แก่ แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทางหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอื่นๆ ผ่านทางโทรศัพท์ ทางเสียง โดยการสนทนาผ่านทางข้อความหรือทางวิดีโอ

2. คำจำกัดความ

คำต่างๆ ดังต่อไปนี้จะมีความหมายและขอบเขตตามคำจำกัดความที่ให้ไว้ในบริบทของการใช้เงื่อนไขโดยทั่วไปเหล่านี้

 • แพทย์ จะหมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • บุคลากรทางการแพทย์ จะหมายถึง แพทย์ หรือ พยาบาล หรือ บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยได้รับการฝึกและอบรมเพื่อให้บริการจากบริษัทฯ
 • ทีมแพทย์ จะหมายถึง คณะให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ เพื่อให้บริการ
 • ผู้ป่วย จะหมายถึง บุคคลที่มีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่ได้ขอใช้บริการไว้กับบริษัทฯ เพื่อรับคำปรึกษาหรือการวินิจฉัยทางการแพทย์ ผู้ป่วยสามารถให้ตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างชัดเจนจากผู้ป่วยดำเนินการแทนผู้ป่วยได้
 • การบริการ จะหมายถึง การให้บริการปรึกษาและแนะนำการรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนจากบุคคลากรทางการแพทย์ของบริษัทฯ รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาทางไกลด้านการแพทย์เฉพาะทางที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ
 • ซอฟต์แวร์ จะหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทฯ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงและให้บริการได้ รวมถึงการบริการตรวจอาการ เครื่องมือสำหรับจองผ่านทางออนไลน์ และระบบการสนทนาผ่านทางข้อความและสนทนาผ่านทางวิดีโอ
 • การให้คำปรึกษาทางไกล จะหมายถึง การให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ทางไกลผ่าน โทรศัพท์ ผ่านทางเสียง การสนทนาผ่านทางข้อความหรือทางวิดีโอ
3. การยินยอมเข้ารับบริการ

ก. การแพทย์ทางไกล (Telehealth) คือการให้บริการทางสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีโต้ตอบทางภาพเคลื่อนไหวและเสียงโดยผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์นั้นไม่ได้อยู่ในสถานที่ทางกายภาพเดียวกัน ระหว่างการให้คำปรึกษาสุขภาพทางไกล ผู้ใช้บริการอาจต้องให้ข้อมูลสนทนาเกี่ยวกับรายละเอียดของประวัติทาง สุขภาพและประวัติส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ผ่านการโต้ตอบผ่านภาพเคลื่อนไหวและเสียง หรือเทคโนโลยีทางการสื่อสารทางไกลอื่นๆ และแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษานั้น อาจซักประวัติหรือสังเกตหรือขอให้ผู้ใช้บริการตรวจร่างกายตนเอง เพื่อประกอบการวินิจฉัยและให้คำแนะนำผ่านเทคโนโลยีดังกล่าว 

ข. การรับคำแนะนำทางสุขภาพทางไกลจากผู้ให้คำปรึกษาจากกลุ่ม แพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษานั้น ไม่สามารถแทนที่การพบแพทย์ที่สถานพยาบาล หรือแทนที่การรักษาอย่างต่อเนื่องกับแพทย์ที่รักษาประจำได้

บริษัทฯ อาจทำการนัดหมายสำหรับการตรวจติดตามผ่านแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการอาจจะได้รับการติดต่อจากฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Support Service) เพื่อติดตามผลหลังจากการได้รับการรักษา ผลข้างเคียง หรือผลแทรกซ้อนอื่นๆ ซึ่งประโยชน์ของการใช้แอปพลิเคชัน คือการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์และอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม การให้บริการทางการแพทย์ทางไกลนั้น มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันกับการให้การบริการทางสุขภาพอื่นๆ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อาจเป็นข้อจำกัดทางเทคนิค อันได้แก่

 • ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นไม่เพียงพอ (เช่น ความคมชัดของภาพไม่เพียงพอ) ที่จะสามารถช่วยให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจในการรับการรักษาได้
 • ความล่าช้าของสัญญาณ หรือการขาดช่วงของสัญญาณ ที่ทำให้สัญญาณหลุดหรือสื่อสารไม่ได้ ซึ่งสามารถเกิดได้จากความผิดปกติของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ผู้ใช้บริการอาจได้รับการติดต่อผ่านโทรศัพท์หรืออีเมล จากฝ่าย Customer Support Service เพื่อช่วยเหลือ หรือการสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ ในทางกลับกันผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเรื่อง เพื่อขอความช่วยเหลือได้ผ่าน Customer Support Service ผ่านทางอีเมลsupport@smilemigraine.com ระบบแชท Line OA : @119elarm หรือโทรศัพท์ +6695 687 9260 ได้เช่นเดียวกัน
 • ข้อจำกัดในการรับทราบประวัติทางการแพทย์ของผู้ใช้บริการ อาจจะส่งผลให้การแนะนำที่ปราศจากประวัติข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ใช้บริการผิดพลาด และอาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดอาการแพ้ยา หรือมีผลแทรกซ้อน หรือเกิดความผิดพลาดอื่นๆ ได้
 • ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีมาตรการป้องกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย แต่ในบางกรณีมาตรการนั้นอาจล้มเหลว ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลได้

4. ข้อสละสิทธิ์และคำเตือน

การบริการนี้ไม่ใช่การบริการแบบฉุกเฉิน ในกรณีฉุกเฉิน ผู้ใช้บริการควรโทรหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่นหรือไปที่หน่วยฉุกเฉินของสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด การบริการนี้ไม่สามารถนำมาใช้ทดแทนการบริการที่ผู้ใช้บริการรับบริการจากแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยเป็นประจำได้ เป็นเพียงการบริการเสริมที่มีให้ในกรณีที่แพทย์ที่ทำการรักษาประจำไม่สามารถให้บริการได้ บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ใช้บริการแจ้งกับแพทย์ที่ตนทำการรักษาเป็นประจำเกี่ยวกับข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้พูดคุยสื่อสารกับแพทย์ที่ให้บริการผ่านการให้บริการนี้

5. การยอมรับเงื่อนไขโดยทั่วไป

ก่อนการให้บริการโดยบริษัทฯ  ผู้ใช้บริการต้องยอมรับเงื่อนไขโดยทั่วไปเหล่านี้ก่อน ผู้ใช้บริการได้ทำการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขและอย่างครบถ้วนว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ อย่างไรก็ตามเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบของประเทศ และการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขโดยทั่วไปเหล่านี้ ณ เวลาใดๆ ก็ตาม เงื่อนไขโดยทั่วไปที่ออกใหม่จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้บริการรายใหม่ใดๆ โดยอัตโนมัติ

6. ความรับผิดชอบ

บริษัทฯ จะรับผิดชอบสำหรับการส่งมอบการบริการ

6.1 บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เนื่องมาจากไวรัส ข้อบกพร่องหรือแม้แต่โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันใดๆ ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบพื้นฐานที่ผู้ใช้บริการใช้ได้ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากการหยุดชะงัก การบำรุงรักษา ปัญหาทางเทคนิค ไฟฟ้าดับหรือปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายสื่อสาร การใช้งานมากเกินไป การให้บริการของเครือข่ายสื่อสารที่ไม่ต่อเนื่อง รวมถึงอินเตอร์เน็ต การละเว้น การประมาณเลินเล่อ หรือการไม่สามารถมารับบริการได้ของบุคคลที่สามหรือของผู้ใช้บริการเอง หรือการไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการแต่ละรายจะรับผิดชอบสำหรับการจัดให้มีโปรแกรมป้องกันไวรัสในอุปกรณ์ของตนเองที่ใช้เพื่อเข้าถึงการบริการและสำหรับการดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและ โดยทั่วไปการปฏิบัติการและการดูแลที่เหมาะสมของอุปกรณ์เพื่อให้ตนสามารถได้รับประโยชน์จากการบริการ รวมถึงค่าสมัครและค่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบสำหรับการไม่สามารถให้บริการได้หรือความล่าช้าในการให้บริการที่เป็นสาเหตุมาจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม (“กรณีเหตุสุดวิสัย”)

กรณีเหตุสุดวิสัยได้แก่ การกระทำ เหตุการณ์ ความล้มเหลว การละเว้นหรืออุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และรวมถึง (ไม่มีข้อกำกัด):

 1. การประท้วง การปิดล้อมหรือข้อพิพาทแรงงาน
 2. การก่อความไม่สงบ จลาจล การบุกรุก การโจตีโดยผู้ก่อการร้ายหรือการขู่โจมตีโดยผู้ก่อการร้าย (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่มีการประกาศ) หรือการข่มขู่หรือการเตรียมก่อสงสราม
 3. อัคคีภัย การระเบิด พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว การทรุดตัวของแผ่นดิน โรคระบาดหรือภัยทางธรรมชาติอื่นๆ
 4. การไม่สามารถใช้รถไฟ เรือ เครื่องบิน ถนนหรือวิธีการเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัวหรือด้วยขนส่งมวลชนอื่นๆ
 5. การไม่สามารถใช้เครือข่ายการสื่อสารสาธารณะและส่วนตัวได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
 6. พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อกำหนดของรัฐบาลทั้งหมด
 7. การประท้วง การไม่สามารถดำเนินการได้หรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับการขนส่ง การไปรษณีย์ หรืออื่นๆ

จะระงับการมีผลบังคับใช้ของเงื่อนไขโดยทั่วไป ตราบเท่าที่ยังมีกรณีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นอยู่ บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาทางออกเพื่อให้สามารถดำเนินการตามภาระข้อผูกพันตามสัญญาของตนที่มีอยู่ได้ แม้ว่าจะเป็นกรณีของเหตุสุดวิสัยก็ตาม

บริษัทฯ จะรับผิดชอบสำหรับความเสียหายทางตรงและที่สามารถคาดการณ์ได้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการให้บริการเท่านั้น ไม่รวมความเสียหายทางอ้อมใดๆ

โดยเฉพาะบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เป็นผลมาจาก:

 • การส่งข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วยโดยผู้ป่วยเองให้แก่บุคคลที่สาม และโดยเฉพาะข้อมูลทางการแพทย์ที่จัดทำโดยแพทย์ของเราสำหรับการให้บริการ
 • การเปิดเผยลิงค์และข้อมูลการยืนยันตัวตนเพื่อเชื่อมต่อเข้ารับบริการของผู้ป่วยให้บุคคลที่สามทราบ
 • ผู้ป่วยใช้รายละเอียดการเชื่อมต่อของผู้ป่วยอื่นเพื่อเข้ารับบริการ
 • ผู้ป่วยส่งข้อมูลทางการแพทย์และ/หรือเอกสารที่ไม่ครบถ้วน มีข้อผิดพลาด ขาดหายหรือมีข้อบกพร่องให้แก่แพทย์ของเราซึ่งเป็นประโยชน์และ/หรือจำเป็นสำหรับการให้บริการโดยแพทย์ของเรา

 6.2 ความรับผิดชอบของผู้ป่วย

ผู้ป่วยยังคงและต้องรับผิดชอบสำหรับการใช้บริการอย่างครบถ้วนและโดยตรง

สำหรับวัตถุประสงค์นี้ โดยเฉพาะผู้ป่วยต้อง:

 • ต้องเก็บรักษาลิงค์ที่จะใช้เชื่อมต่อเพื่อรับบริการไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและไม่เปิดเผยให้บุคคลที่สาม และ โดยทั่วไป บุคคลที่สามใดๆ ทราบโดยไม่คำนึงว่าบุคคลที่สามดังกล่าวจะมีคุณสมบัติและกิจกรรมการประกอบวิชาชีพอย่างไรก็ตาม
 • ปฏิบัติตามกฎการเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะ ไม่ใช้ลิงค์ของผู้ป่วยอื่นหรือพยายามค้นหาข้อมูลดังกล่าว
 • แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับความผิดปกติทางเทคนิคใดๆ ที่เกิดขึ้นและความผิดปกติใดๆ ที่พบ เช่น การบุกรุก
 • ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ที่จำเป็น ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนเพื่อให้สามารถให้บริการได้

 ในการใช้บริการ ผู้ป่วยตกลงที่จะไม่:

 • ส่งหรือส่งผ่านด้วยวิธีการอื่นใดไปยังหรือผ่านซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการให้บริการซึ่งสิ่งใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฝ่าฝืน เป็นอันตราย เป็นการละเมิด เป็นการหมิ่นประมาท เป็นการข่มขู่ มีเจตนาร้าย หรือก่อความรำคาญในลักษณะอื่นใดๆ สิ่งใดๆ ที่สามารถเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือทำให้เกิดความล่าช้าต่อซอฟต์แวร์หรือคอมพิวเตอร์ในลักษณะใดๆ โฆษณา การชักชวนหรือการส่งเสริมการขายที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ
 • การบิดเบือนข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องในลักษณะใดๆ
 • ดำเนินการวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดหรือแยกส่วนใดๆ หรือเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์ หรือพยายามที่จะดำเนินการสิ่งใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
 • เข้าถึงซอฟต์แวร์หรือบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต เข้าถึงลิงค์ของผู้ป่วยอื่น ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้หรือข้อมูลอื่นๆ ของผู้ป่วยอื่น หรือเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงไปยังซอฟต์แวร์
 • ลงหรือใช้ระบบอัตโนมัติ รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียง “หุ่นยนต์” “โปรแกรมสไปเดอร์” “โปรแกรมอ่านข้อมูลแบบออฟไลน์” ที่เข้าถึงซอฟต์แวร์ในลักษณะที่ส่งข้อความร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราในระยะเวลาที่กำหนดที่มากกว่าที่มนุษย์จะสามารถทำได้ในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวโดยการใช้เบราว์เซอร์ของเว็บตามปกติ
 • ส่งหรือส่งผ่านในลักษณะอื่นใดไปยังหรือผ่านซอฟต์แวร์ซึ่งจดหมายเวียน ข้อความที่ไม่พึงประสงค์ หรือที่เรียกว่าข้อความ “ไม่พึงประสงค์” หรือ “หลอกลวง” หรือข้อความเพื่อการทำการตลาดหรือโฆษณาสินค้าหรือบริการ
 • ลง ส่งหรือทำให้มีในลักษณะอื่นใดซึ่งไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ สไปแวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นใดที่อาจหรือมีเจตนาเพื่อทำลายหรือเข้าควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ
 • ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบที่บังคับใช้หรือเงื่อนไขโดยทั่วไปเหล่านี้
 • แก้ไขหรือดัดแปลงส่วนใดๆ ของเนื้อหาหรือบริการที่เสนอให้ผ่านซอฟต์แวร์ หรือ
 • ช่วยหรืออนุญาตให้บุคคลใดๆ ทำกิจกรรมใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น

7. ข้อยกเว้น

 • การร้องขอรับบริการใดๆ ที่พิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสมทางการแพทย์โดยการบริการตรวจอาการ
 • สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินตามการพิจารณาตัดสินใจของแพทย์ของเราแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีดังกล่าว เราแนะนำให้ผู้ป่วยโทรหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่นหรือไปยังหน่วยฉุกเฉินของสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด
 • การโทรศัพท์เพื่อขอรับบริการโดยผู้ป่วยที่เป็นผู้เยาว์หรือเป็นผู้ที่อยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นโดยที่ไม่มีบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้การช่วยเหลือ
 • ใบสั่งยาเพื่อซื้อยาในครั้งใหม่เพื่อรักษาโรคเรื้อรัง

8. การให้บริการแก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุน้อยกว่า 15 ปีถ้วน) สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ภายใต้การดูแลและการให้คำยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม โดยผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างบัญชีผู้ใช้ ยอมรับและให้คำยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงเข้าร่วมการสนทนาพร้อมกันแก่ผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 9. ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และข้อตกลงการชำระเงิน

ในการให้บริการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับแพทย์/ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ บริษัทจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทย์ หรือค่าบริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์/ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งถูกรวมไว้อยู่ในค่าบริการ และมีการเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินออนไลน์เพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต่างๆ แทนแพทย์/ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ โดยใช้ข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินช่องทางอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้กับบริษัท ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินช่องทางอื่นๆ ทันทีที่ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่คิดค่าบริการ ซึ่งผู้ใช้บริการอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนหรือใบเรียกเก็บค่าบริการก่อน

9.1. การยกเลิกนัดหมายล่วงหน้า

 • ยกเลิกโดยแพทย์/ ผู้ให้บริการทางการแพทย์
ในการกรณีที่แพทย์/ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ไม่สามารถมาให้บริการในวันและเวลาที่นัดหมายได้ ทางแพทย์/ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ จะต้องทำการติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Services) ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพื่อให้ทางฝ่ายบริการลูกค้าทำการเลื่อนนัดหมายให้แก่ผู้ใช้บริการต่อไป
 • ยกเลิกโดยผู้ใช้บริการที่นัดหมายล่วงหน้า

หากผู้ใช้บริการไม่สามารถมารับบริการได้ตามเวลาที่นัดหมายไว้ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้อง ยกเลิกนัดหมายด้วยตัวเองก่อนเวลานัดอย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยการติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Services) เพื่อให้ทางฝ่ายบริการลูกค้าทำการเลื่อนนัดหมายกับแพทย์ /ผู้ให้บริการทางการแพทย์ แก่ผู้ใช้บริการต่อไป

9.2. การผิดนัดหมาย หรือไม่มาตามนัดหมาย

 • แพทย์/ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ผิดนัดหมาย (No Show)

หากถึงเวลานัดหมายแล้วแพทย์/ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ไม่ติดต่อมา ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมาที่ฝ่ายบริการลูกค้าได้ทันที หลังจากผ่านไป 10 นาที โดยทางฝ่ายบริการลูกค้าจะทำการนัดหมายกับแพทย์/ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ให้ในวันและเวลาใหม่

 • ผู้ใช้บริการผิดนัดหมาย (No show)

หากผู้ใช้บริการไม่มาตามนัดภายใน 10 นาทีนับตั้งแต่เวลานัด โดยที่ฝ่ายบริการลูกค้าไม่สามารถติดต่อได้ผ่านทางทุกช่องทาง ระบบจะยกเลิกนัดหมายให้ทันทีและไม่มีการคืนเงิน

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถปรึกษากับแพทย์/ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ท่านเดิมได้ หากได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ โดยฝ่ายบริการลูกค้าจะเป็นผู้เลื่อนเวลานัดหมายใหม่กับแพทย์/ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ท่านเดิมให้ ทั้งนี้ กรณีที่จะทำการเลื่อนนัดได้มีดังต่อไปนี้

 1. ไม่ได้รับการแจ้งเตือนการมีนัดหมาย
 2. สับสนเรื่องเขตเวลา
 3. ต้องการเลื่อนนัดหมาย
 4. ปัญหาทางเทคนิคที่ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจเรื่องวัน-เวลาผิด


10. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหา

วัสดุทั้งหมดที่ใช้เพื่อการบริการ รวมถึง การออกแบบ แผนผังและการจัดองค์ประกอบ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นของและถือครองลิขสิทธิ์โดยบริษัทฯ และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้ทั้งหมด เนื้อหาประกอบไปด้วยเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทฯ และผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิ์ต่างๆ สิทธิ์และกรรมสิทธิ์ทั้งหมดของเนื้อหา เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่อยู่ในที่นี้ยังคงเป็นของบริษัทฯ

 11. การเรียกร้อง

การเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ควรส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งที่มีใบรับทราบการได้รับไปยัง: บริษัท สไมล์ ไมเกรน จำกัด 22/4 ซอย 5 ถนนศิริมังคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย หรือทางอีเมล์ที่ support@smilemigraine.com

Smile Migraine Application ให้การรักษาไมเกรนเป็นเรื่องง่าย พบแพทย์เฉพาะทางได้เพียงปลายนิ้ว

ให้เราเป็นผู้ช่วยคนสำคัญ

ร่วมเดินทางต่อสู้ไมเกรนไปด้วยกัน

ดาวน์โหลดเลย