นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท สไมล์ไมเกรน จำกัด (“บริษัท”) มีนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับแอปพลิเคชันสไมล์ไมเกรนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กำหนดวิธีการที่บริษัทใช้เพื่อเก็บข้อมูล จัดการข้อมูล และปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานระหว่างใช้งานแอปพลิเคชัน หรือเมื่อเลิกใช้งานแอปพลิเคชัน

บริษัทจะเก็บรวบรวมและส่งต่อข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพเกี่ยวกับผู้ใช้ ระหว่างการใช้แอปพลิเคชัน ผู้ใช้ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและส่งต่อข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

.

ผู้ใช้ที่ไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ควรใช้แอปพลิเคชันการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

.

ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บ

เมื่อผู้ใช้สร้างบัญชีสไมล์ไมเกรน หรือให้ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ผ่านทางแอบพลิเคชัน ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้

1. ข้อมูลชื่อและนามสกุล (สามารถใช้ชื่อนิรนามได้)

2. ข้อมูลคุณลักษณะของบุคคล ในการลงทะเบียน บริษัทจะเก็บข้อมูลคุณลักษณะของผู้ใช้ เช่น วันเดือนปีเกิด (อายุ) เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ รวมถึงอีเมล์ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อยู่อาศัยในการจัดส่งสินค้า

4. ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต หมายเลขบัตร/เครดิต ชื่อผู้ถือบัตร วันหมดอายุบัตร หมายเลข (CVV) ข้อมูลทางธุรกรรม และข้อมูลชำระเงิน

5. ข้อมูลสุขภาพ อันได้แก่ ข้อมูลหรือบันทึกที่เกี่ยวข้องกับประวัติโรคปวดศีรษะไมเกรน ยาที่ใช้ การแพ้ยา ประวัติการรักษา ประวัติการวินิจฉัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคปวดศีรษะไมเกรน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

6. ข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับผู้ใช้ที่บันทึกโดยแพทย์/ผู้ให้คำปรึกษาผ่านทางแอปพลิเคชัน เช่น เวชระเบียน ข้อมูลการซักประวัติ การตรวจรักษา และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ บันทึกการรักษา (Visit Note)

7. ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น เบราเซอร์อินเตอร์เน็ต ชนิดของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้แอบพลิเคชัน

8. ข้อมูลบัญชีโซเชียล บัญชี Facebook บัญชี Apple หรืออีเมลผ่าน Gmail (หากคุณมีการผูกบัญชี บริการผ่านการบัญชี โซเชียลเท่านั้น)

9. ข้อมูลบันทึกการติดต่อระหว่างผู้ใช้และบริษัท รายละเอียดการสนทนาระหว่างผู้ใช้กับบุคลากรของบริษัท รวมถึงการประเมินอาการ การสนทนาระหว่างผู้ใช้และบุคลากรของบริษัททางอีเมลและแอปพลิเคชัน

10. ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ได้แก่ รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการนัดหมายใช้บริการ เช่น แพทย์ที่ผู้ใช้เลือกนัดหมาย เวลานัดหมาย บันทึกการสั่งทำรายการ เช่น เวลาที่ทำการชำระเงิน หรือช่องทางการชำระเงิน และข้อมูลอื่นใดที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งในการบริการหรือการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

.

ผู้ใช้จะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่บริษัท ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท หรือจัดส่งเข้าสู่แอพพลิเคชันผู้ใช้ และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ผู้ใช้จะต้องอัพเดทข้อมูลของผู้ใช้ให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ให้มานั้นถูกต้อง บริษัทจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้หากผู้ใช้ส่งมอบข้อมูลให้บริษัทด้วยความสมัครใจของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้เลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้แก่บริษัทหรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทแก่ผู้ใช้ได้

.

หากผู้ใช้ได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ใช้ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่บริษัท

.

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้หรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

.

การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการ ได้แก่

1. เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้แอปพลิเคชัน บริษัทจะใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ส่งมอบให้ เพื่อจัดการบัญชีการใช้งานของผู้ใช้ตามสิทธิ์ที่ผู้ใช้มีกับบริษัท และให้การสนับสนุนโดยติดต่อผู้ใช้ในกรณีเกิดปัญหาในการใช้งานแอปพลิเคชันหรือบริการ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

2. เพื่อให้บริการเชิงสุขภาพกับผู้ใช้รวมถึงการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ในการวินิจฉัย และการรักษา หากผู้ใช้มีการใช้บริการเชิงสุขภาพกับทางบริษัท และการให้คำปรึกษาผ่านเสียง วิดิโอคอล กับผู้ให้คำปรึกษาจากแพทย์

3. เพื่อตรวจสอบและจัดการธุรกรรมทางการเงิน อันเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ผู้ใช้ได้จัดทำขึ้นทาอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ 

4. เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้าและเนื้อหาของหน้าต่าง ๆ ของแอบพลิเคชันและปรับแต่งสำหรับผู้ใช้

5. เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้

6. เพื่อจัดส่งข้อมูลที่บริษัทคาดว่าผู้ใช้ว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ใช้หรือที่ผู้ใช้ได้ร้องขอจากบริษัทให้ส่งให้แก่ผู้ใช้ เว้นแต่ผู้ใช้จะได้ ปฎิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

.

เมื่อผู้ใช้ได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการแอปพลิเคชัน หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ผ่านทางแอบพลิเคชัน บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการของบริษัทหรือของแพทย์/ผู้ให้คำปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ผู้ใช้สามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้เพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากบริษัทหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

.

ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและบริษัทถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันเหตุอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายหรือเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือในกรณีสำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด อาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น

.

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

หากผู้ใช้ต้องการที่จะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลสุขภาพที่บริษัทมีอยู่เกี่ยวกับผู้ใช้ โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของผู้ใช้บนแอพพลิเคชัน ผู้ใช้ตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และข้อมูลสำคัญในการเข้าสู่ระบบบัญชี และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และข้อมูลสำคัญของผู้อื่นในการเข้าสู่ระบบบัญชี

.

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

บริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย บริษัทป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โดย

1. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

2. จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

3. จัดการทำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

4. บริษัทใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสชนิด 128 บิท เอสเอสเอล (Security Sockets Layer) เมื่อทำการดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดทางการเงิน เทคโนโลยีการเข้ารหัสชนิด 128 บิท เอสเอสเอล

.

หากผู้ใช้มีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ได้ถูกละเมิดโดยบริษัท กรุณาติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ รหัสผ่านของผู้ใช้เป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของผู้ใช้ กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่เปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้อื่น หากผู้ใช้ได้เปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ผู้ใช้จะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการและผลที่ตามมา หากผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านได้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งให้แก่บริษัท ผู้ใช้อาจต้องยอมรับผลที่ตามมาใด ๆ ที่ทำลงในนามของผู้ใช้ ดังนั้น หากรหัสผ่านของผู้ใช้ถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือผู้ใช้มีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ผู้ใช้ควรที่จะติดต่อบริษัทและเปลี่ยนรหัสผ่านทันที บริษัทขอเตือนให้ผู้ใช้ออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log off) หรือปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ผู้ใช้ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

.

ผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัทให้บริการแก่ผู้เยาว์หรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ โดยต้องมีผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์หรือเด็ก

.

การเก็บข้อมูลโดยคุกกี้

บริษัทอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (cookies) หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แอปพลิเคชัน และ/หรือเมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมชม เซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบริษัทจะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่แอปพลิเคชัน และ/หรือบราวเซอร์ของผู้ใช้ส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เข้าแอปพลิเคชัน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

1. ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

2. ชนิดของบราวเซอร์ของผู้ใช้

3. หน้าเว็ปไซต์ที่ผู้ใช้เข้าถึงก่อนที่ผู้ใช้จะเข้าสู่แอปพลิเคชัน

4. หน้าเว็ปไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชมในแอปพลิเคชัน

5. จำนวนเวลาที่ใช้ในการชมหน้าแอปพลิเคชัน และ/หรือเว็บไซต์ดังกล่าว ข้อมูลที่ผู้ใช้ค้นหาในแอปพลิเคชัน เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

6. ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้บริษัทพัฒนาแอปพลิเคชัน การบริการให้ดีขึ้น

.

โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของผู้ใช้หรือบนอุปกรณ์ของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้เข้าชมแอปพลิเคชัน และ/หรือเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้บริษัทจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้บริษัทสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของผู้ใช้ได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแอปพลิเคชันสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้มากขึ้น

.

ไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส

ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแอบพลิเคชัน กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่บริษัทจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ผู้ใช้ต้องการ ผู้ใช้จะไม่ส่งข้อความใด ๆ ที่มี ข้อมูลขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางแอบพลิเคชัน หากผู้ใช้ต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้บริษัททราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ ที่ระบุด้านล่างนี้

.

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศไว้ในแอบพลิเคชัน

.

สิทธิของบริษัท

ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้นั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัท และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ บริษัท ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

.

การเก็บรักษาและการลบข้อมูลบุคคลของผู้ใช้

บริษัท มีเจตนารักษาข้อมูลบุคคลของผู้ใช้ให้ถูกต้องและอัพเดทอยู่เสมอ

.

สิทธิของผู้ใช้

-ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เองได้ โดยผู้ใช้สามารถดำเนินการผ่านการเข้าสู่ระบบสู่เมนูการตั้งค่าในแอปพลิเคชันในแถบด้านขวามือ ในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

- ผู้ใช้มีสิทธิ์ลบหรือสิทธิ์ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ใช้สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ต้องการเปิดเผยผ่านหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ หรือสามารถทำการลบบัญชีออกจากระบบได้ในเมนูการตั้งค่าเช่นกัน โดยระบบจะให้ผู้ใช้กดยืนยัน เพื่อยอมรับข้อตกลงและยืนยันการลบบัญชี ทางบริษัทจะเก็บบัญชีของผู้ใช้ไว้เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากที่ผู้ใช้ได้มีคำสั่งกดยืนยันการลบบัญชี และหลังจาก 90 วันแล้ว ระบบจะทำการลบบัญชีของผู้ใช้อย่างถาวร โดยหลังจากที่ลบบัญชีโดยถาวรแล้วผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันภายใต้บัญชีที่ผู้ใช้ได้ทำการลบไปและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกกรอกไว้ใต้ภายบัญชีที่ลบไป

- ผู้ใช้มีสิทธิ์คัดลอก หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราทางอีเมล [info@smilemigraine.com](mailto:info@smilemigraine.com) โดยเราจะดำเนินการให้โดยเร็วที่สุดที่จะสามารถกระทำได้ ภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว

- ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ผู้ใช้เคยได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เอง โดยผู้ใช้มีสิทธิ์ขอเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้

- ผู้ใช้มีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมข้อมูลสิทธื์การเข้าถึง กล้อง ไมโครโฟน การแจ้งเตือน โดยการตั้งค่าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อปิดการใช้งานบริการข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามในการทำเช่นนั้นบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการร้องเรียนในกรณีที่ผู้ใช้เห็นว่าบริษัทมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านมีคำขอหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาโดยติดต่อผ่านอีเมล [info@smilemigraine.com]

.

การติดต่อบริษัท

หากผู้ใช้ต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อบริษัท ได้ผ่านทางอีเมล์ info@smilemigraine.com